دسترسي به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- قسمت ۳

  ترکیب اطلاع رسانیP4 الف) تبلیغات توسط آگهی AdvertisementP4 ب) تبلیغات مطبوعاتی EditorialP4 ج) پست رسانی مستقیم Direct MailingP4 د) اطلاع رسانی فروش Promotional SaleP4 هـ ) بسته بندی Packing شکل شماره (۱-۲) اطلاع رسانی؛ نقش و عناصر ترکیبی آن (جوانی پرونی، ۱۳۸۷: ۲۰۶)چهارچوب فعالیتهای اطلاع رسانی :الف) تبلیغات توسط آگهی:به طور کلی ایجاد ارتباط با مشتری جهت مطلع کردن …

سامانه پژوهشی – راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد- قسمت ۱۸

این عوامل بیشتر ناشی از کمبود قوانین حمایتی در کشورهای در حال توسعه است .محدودیت در ورود و عملکرد ارایه کنندگان خدمات سلامت خارجیمحدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش سلامت و یا بخش های مرتبطقوانین بیمه ای، آموزش و ارتباطات از راه دورفقدان چارچوب های قانونی امکان پیگیری های قضایی خطاهای پزشکیامکان حفظ اطلاعات …

راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد- قسمت ۹

توریسم درمانی، صرفا ارائه خدمات پزشکی نیست بلکه بر این منطق استوار است که معالجات پزشکی در کنار استراحت و فراغت و سیاحت ناشی از یک مسافرت خارجی می تواند به تسریع بهبود و سلامت افراد مساعدت نماید و در کنار امور درمانی و پزشکی شبکه بیوتوریسم برای همراهان بیمار شکل می گیرد که در …

راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد- قسمت ۴

۴-۳-۵ ویژگیهای مربوط به سطح شغلی پاسخگویان ۸۲۴-۴ یافته های بدست آمده از سوالات پرسشنامه ها ۸۳فصل پنجم۵-۱ مقدمه ۹۱۵-۲ خلاصه نتایج تحقیق ۹۱۵-۲-۱ شاخص اداری- اجرایی ۹۱۵-۲-۲ شاخص اقتصادی ۹۳۵-۲-۳ شاخص قانونی- سیاسی ۹۵۵-۲-۴ شاخص بازاریابی- اطلاع رسانی ۹۵۵-۳ راهکارها جهت توسعه گردشگری درمانی در مشهد مقدس ۹۸۵-۴ پیشنهادات ۱۰۳۵-۴-۱ پیشنهادات اجرایی تحقیق ۱۰۳۵-۴-۲ …

بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۱

۴) سازمان‏افزار: چهارچوب مورد نیاز برای فعالیت‏های تولید در سازمانی که تکنولوژی در آن جای گرفته است را افزار ارگانی یا سازمان‏افزار می‏نامند. سازمان‏افزار در برگیرنده مجموعه نظام‏های سازماندهی، مدیریت، شبکه‏سازی و بازاریابی مرتبط با انتقال، جذب، بهره‏برداری و توسعه تکنولوژی است (دیرمینا، ۱۳۸۲).سخت افزارانسان افزارتکنولوژیسازمان افزاراطلاعات افزارنمودار (۲-۱) عناصر تشکیل دهنده تکنولوژی۲-۱-۱۳ روند تغییر …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۲

۲-آلودگی آب-فاضلاب و مواد شیمیایی-کودهای شیمیایی که در مزارع استفاده می‏شود۳-سایر آلودگی‏ها (براون، ۱۳۷۹)۲-۱-۱۸ شرایط ورود تکنولوژیورود تکنولوژی و سرمایه‏گذاری خارجی فقط باید بر اساس شرایط زیر و از طریق انتخاب مجاز باشد:۱-نیاز اثبات شده؛۲-تکنولوژی در کشور موجود نباشد؛۳-زمانی که برای ایجاد تکنولوژی بومی صرف می‏شود، قابل توجه باشد؛تکنولوژی وارداتی باید وابستگی کلی یا جزیی …

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت …

بودان اوبی پاپوویچامینا دورکوویچ ۲۰۰۹مقاله کاربرد هوش تجاری درصنعت بانکداری ضرورت کنترل دقیق و مدیریت ریسکتوانایی مدیریت و بهره برداری از اطلاعاتتصمیم گیری به موقع و با کیفیت بالاو نتیجه اینکه سیستم های هوش کسب و کار دربانکها باید جامع و در عین حال ساده یاشد. وادیه نصریوانوار شرف الدین ۲۰۱۱تونسپایان نامه انگیزش فروشندگان به …

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

۳-۳ تعریف متغیرهادر این تحقیق که از نوع توصیفی می باشد چندین متغیر مورد آزمون قرارمی گیرند طبق مدل مفهومی و سوالات تحقیق متغیرهای تحقیق عبارتند از اهداف سازمانی ، فرهنگ ، ساختار ، سبک مدیریت و منابع سازمان به عنوان متغیر مستقل و هوش بازاریابی به عنوان متغیر وابسته .متغیر به ویژگی یا صفت …

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

( فلشربه نقل ازفاریابی ،۱۳۹۰ : ۸۵)پیشینه پژوهش۲-۲۴ پیشینه تحقیقات خارجی۱- در تحقیقی با عنوان انگیزش فروشندگان به مشارکت در فعالیتهای هوش بازاریابی توسط وادیه نصری[۶۴] و انوار شرف الدین [۶۵]در دانشگاه تونس انجام شده ، در این تحقیق چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفته اند که عبارتند ازتاثیر مولفه های امید ، سودمندی ، برونگرایی و درونگرایی …

متن کامل – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت ۲۰

۴. پشتیبانی از تصمیم گیری استراتژیکنیاز به بازاریابی ھوشمند در طول سال ھای آینده افزایش خواھد یافت، چرا که تمام شرکتھا نیاز زیادی به ھمه نوع از انواع اطلاعات دارند که به آنھا در حفظ موقعیت خوب در میان رقبا کمک می کند. بازاریابی جھانی نقش عمده ای در کسب و کار ھای بزرگ در …