جستجوی مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- قسمت ۳

۲-۲-۳ مفهوم هزینه سربار[۲]هزینه ها را می توان به دودسته شامل، هزینه های مستقیم و هزینه های غیرمستقیم طبقه بندی نمود. البته باید توجه داشت که این نحوه طبقه بندی، مانع از طبقه بندی هزینه ها به ثابت، متغیرونیمه متغیرنخواهد شد.هزینه های غیرمستقیم عبارت از، هزینه هائی است که بطورمستقیم درساخت محصول به مصرف نمی …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- …

۲-۴ سیستم بها یابی بر مبنای فعالیت[۴]۱ (ABC )بها یابی برمبنای فعالیت اطلاعاتی را فراهم می آورد که مدیران جهت تصمیم گیری هایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که از یکسو ناشی از بازار های …

سایت مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری …

۸- کاهش آلایندههای زیست محیطی۹- فروش برق به شبکه و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی۶-۱ سؤالات تحقیق:کاربرد واحدهای کوچک توسط مصرف کنندگان و محاسبه قیمت تمام شده ، آیا می تواند صنعت برق را عملاً بتدریج خصوص کند ؟آگاهی همه مصرف کنندگان ( بخش بازرگانی ) از قیمت تمام شده نیروگاههای پراکنده ، آیا می …