بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

-۲ فرهنگ سازمان در سطح کلان چگونه است و در چه ابعادی نیاز به تغییردارد؟محققین برای شناخت فرهنگ سازمانی سازمان مدیریت صنعتی، چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت را مورد ارزیابی قرارداده اند و برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مذکور سه شاخص تعریف کرده اند. بر این اساس …

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

پیوستهاپرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲خروجی اس پی اس اس …………………………………………………………………………………………………………..۷۵چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۲-۱- مؤلفه های یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحبنظران…………….…………………………۱۲جدول ۳-۱- ابعادیادگیری سازمانی سنگه وشاخصهای هربعد……….………………………………….۳۸جدول ۳-۲- ابعادفرهنگ سازمانی دنیسون وشاخصهای هربعد………………….………………………۳۹جدول۳-۳-جدول آلفای کرونباخ……….………….……………………………………………..۴۳جدول ۴-۱- توریع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان درگیرشدن درکار………………………۴۶جدول ۴-۲- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان سازگاری…..………………………….۴۷جدول ۴-۳- توزیع فراوانی نظرپاسخگویان نسبت به میزان …

علمی : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان …

– فرضیات فرعیبین فرهنگ سازمانی مشارکتی درکارو یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.بین فرهنگ سازمانی سازگاری و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.بین فرهنگ سازمانی انطباق پذیری و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.بین فرهنگ سازمانی رسالتی و …