منابع مقالات علمی : عمره تمتع از دیدگاه مذاهب خمسه- قسمت ۴

۱-۵- روش کارالف- نوع روش تحقیق:این تحقیق یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای با مطالعه و بررسی دقیق منابع معتبر فقهی از منظر مذاهب خمسه است.ب- روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره )این تحقیق یک تحقیق نظری است که به صورت کتابخانه ای با مطالعه و بررسی دقیق …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی …

۱-توانایی طراحی درس۲- توانایی حرفه ای۳- صلاحیت های فردی و روابط انسانی۴ -مهارت ارزشیابی۱-۵-۳-نحوه ی اجرای پرسشنامهبرای اجرای پرسشنامه اساتید که در پیوست اشاره شده است بعد از این که مولفه ها را از طریق اسناد و منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به دست اوردیم و با استفاده از مدل مورد نظر اتفاق نظر متخصصان …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین …

الف) پژوهش های داخلیدر این بخش اشاره ای به پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور در حیطه مورد نظر می شود.در پژوهش محدثی، فیضی و سالم صافی (۱۳۹۰)، « بررسی مقایسه ای شاخص های تدریس اثربخش از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه»، ۲۸۴ نفر از دانشجویان سال آخر و …

سایت مقالات فارسی – بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال …

تشخیص اختلال نقص توجه-بیش فعالی توسط روانپزشک اطفالسن ۶ تا ۱۰ سالتکمیل فرم رضایتمندی توسط والدینمعیار های حذف :دارا بودن بهره هوشی کمتر از ۷۰ بر اساس آزمون های هوشی وکسلرابتلا به هر گونه بیماری نورولوژیک و اختلالات روانپزشکی همراههرگونه آسیب بینایی شدیدسابقۀ شرکت در تحقیقات مشابهوجود اختلالات نورولوژیکال همراه مثل تشنج، فلج مغزی بارز، …

متن کامل – بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

یادگیری سازمانی ۹۱/۰ درگیر شدن در کار ۹۰/۰ سازگاری ۸۷/۰ انطباق پذیری ۸۹/۰ رسالت ۸۸/۰ که اولا: آلفای همه آنهابالاتراز۸۵/۰وثانیا:میانگین آلفاهای محاسبه شده برای این متغیرها۸۹/. است. لازم به ذکر است چنانچه ضریب آلفای کرونباخ بیش از ۷/۰ محاسبه گردد، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی می شود)همان،۱۷۹).۳-۹- روشهای آماریدر این پژوهش برای استخراج اطلاعات و تجزیه …

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

-۲ فرهنگ سازمان در سطح کلان چگونه است و در چه ابعادی نیاز به تغییردارد؟محققین برای شناخت فرهنگ سازمانی سازمان مدیریت صنعتی، چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت را مورد ارزیابی قرارداده اند و برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مذکور سه شاخص تعریف کرده اند. بر این اساس …

پژوهش – بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

۲-۴-۶-دلایل انتخاب مدل دنیسون به عنوان مدل نظری پژوهش…………………………………………………..۲۹۲-۴-۷-ترکیب استنتاجی تئوریها:……………………………………………………………………………………………….۲۹۲-۵-چهارچوب نظری:……………………………………………………………………………………………………………۳۰۲-۶-پیشینه پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………۳۱۲-۶-۱ برخی ازتحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………۳۱۲-۶-۲- برخی ازتحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………….۳۳فصل سوم:روش تحقیق۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵۳-۲- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۳۵۳-۳- قلمروپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۳۶۳-۴- جامعه آماری وحجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..۳۶۳-۵- روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………….۳۷۳-۶- تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها……………………………………………………………………………..۳۷۳-۷-ابزارپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۳۹۳-۷-۱- محتوای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….۳۹۳-۸- روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………………………..۴۲۳-۸-۱- روایی یا …

بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی (مطالعه …

عوامل فردی: افرادی که به طور کلی دارای نگرش منفی هستند همیشه از هر چیزی که مربوط به شغل است، شکایت دارند . هم چنین بعضی صفات مشخصه شخصیتی طوری است که باعث افزایش عملکرد می شود (مورهد و همکاران،۱۳۷۷ و میرسپاسی،۱۳۸۱)گودا و سیداراما در بررسی هایشان نشان دادند که مشارکت جمعی تاثیری معنی دار …

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت ۷

تبیین رابطه بین سبک مدیریت و هوش بازاریابی در بانک ملی ایرانتبیین رابطه بین منابع سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۱-۵ سؤلات تحقیقسؤال اصلی :آیا بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی دربانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد . سیستم طراحی ومدیریت سازمان میتواند درایجاد و یا ارتقای هوش بازاریابی آن سازمان موثرباشد و …

سایت مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری …

۸- کاهش آلایندههای زیست محیطی۹- فروش برق به شبکه و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی۶-۱ سؤالات تحقیق:کاربرد واحدهای کوچک توسط مصرف کنندگان و محاسبه قیمت تمام شده ، آیا می تواند صنعت برق را عملاً بتدریج خصوص کند ؟آگاهی همه مصرف کنندگان ( بخش بازرگانی ) از قیمت تمام شده نیروگاههای پراکنده ، آیا می …