شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش …

فصل پنجمیافته های پژوهش در این فصل محقق با عنایت به مطالعات صورت گرفته در طول پژوهش و نیز بر اساس تجزیه و تحلیل داده های آماری در فصل چهارم به انعکاس نتایج پژوهشی می پردازد.۱-۵-خلاصه ای از یافته های پژوهشسوال اول:مدل مناسب برای تدریس اثربخش کدام است؟جهت بررسی و پاسخ دادن به سوال شماره …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین …

از جمله محدودیت هایی که در این پژوهش با آن مواجه شدیم به موارد زیر می توان اشاره کرد:عدم دسترسی به گروه هایی مانند متخصصان و دانش آموختگان به منظور بررسی دیدگاه آنان و مقایسه با گروه های اساتید .پایین بودن میزان همکاری اساتید در تکمیل پرسش نامه ها.طولانی شدن زمان باز پس گیری پرسش …

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار …

عدالت در ارزشیابی ۰٫۱۶ ۰٫۰۷۲ ۲٫۱۹ P<0/05 ۰٫۰۲۵ برگزاری امتحانات دقیق ۰٫۲۴ ۰٫۰۷۱ ۳٫۳۵ P<0/01 ۰٫۰۵۷ نتایج تحلیل عاملی تائیدی به روش بیشینه درست نمایی نشان می دهد که همه شاخص ها با ۹۵درصد اطمینان می توانند مولفه های تدریس اثربخش را را به صورت معنی دار و مثبت اندازه گیری نمایند.مدل فوق بر اساس …

منابع مقالات علمی : شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی …

دانشکده کامپیوتر ۱۳/۴ ۱۵/۰ دانشکده فنی ۰۲/۴ ۱۴/۰ بر اساس اطلاعات جدول ۵-۴، در متغیرهای مورد مطالعه، تفاوت‌های چشمگیری بین اعضای هیات علمی دانشکده‌های مختلف مشاهده نمی‌شود. تنها در مهارت‌های ارزشیابی بین برخی دانشکده‌ها تفاوت‌هایی قابل مشاهده است، البته معناداری آماری این تفاوت‌ها باید توسط آماره‌های مناسب مورد بررسی قرار گیرد.۲-۴- بخش استنباطیسوال اول:.مدل مناسب …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی …

۱-توانایی طراحی درس۲- توانایی حرفه ای۳- صلاحیت های فردی و روابط انسانی۴ -مهارت ارزشیابی۱-۵-۳-نحوه ی اجرای پرسشنامهبرای اجرای پرسشنامه اساتید که در پیوست اشاره شده است بعد از این که مولفه ها را از طریق اسناد و منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به دست اوردیم و با استفاده از مدل مورد نظر اتفاق نظر متخصصان …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی …

معلمانی تدریس اثر بخش دارند که به گونه ای مناسب، اهدافی را که مستقیم یا غیر مستقیم با یادگیری دانش آموزان مرتبط است، دنبال می کنند و جهت دستیابی به اهداف آموزشی دانش و مهارت های مورد نیاز را به دست می آورند تا بتوانند از آن ها در زمان مناسب به شیوه ی مطلوب …

فایل – شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش …

۶- اجرای تغییر مطلوب در طرح و برنامه درسی (اچسون و گال،۱۳۸۰).به نظر روبین[۴۶] چهار عامل عمده در یک تدریس خوب مطرح است:۱- احساس معلم در مورد اهداف۲- ادراک معلم در مورد دانشجو۳- دانش معلم در زمینه موضوع۴- بکارگیری روش ها توسط معلم (سرجیونی و استارات[۴۷] ، ۱۹۹۳).به عبارت بهتر، در تدریس موثر، شاخص های زیر را …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین …

الف) پژوهش های داخلیدر این بخش اشاره ای به پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور در حیطه مورد نظر می شود.در پژوهش محدثی، فیضی و سالم صافی (۱۳۹۰)، « بررسی مقایسه ای شاخص های تدریس اثربخش از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه»، ۲۸۴ نفر از دانشجویان سال آخر و …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش …

الف) فعالیت های تکمیلیاگر درسی که ارایه می شود به جمع بندی نیاز دارد معلم باید نوع آن را انتخاب کند. جمع بندی و نتیجه گیری به ۳ منظور بکار می رود که با بیان فصیح و رسا، ادا می شود. ۱- برای تحکیم آموخته های دانش آموزان ۲- ایجاد احساس موفقیت ۳- تأکید بر …

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش …

۲-۷-۱-تعاریف عملیاتی متغیرهامدل تدریس اثربخش :راهبردهای تدریس بر اساس مطالعات و مبانی نظری پژوهش واسناد و منابع کتابخانه ای و الکترونیکی تعیین خواهد شد که با مشخص شدن مولفه های جدید با استفاده از تکنیک دلفی به مدلی در این زمینه دست خواهیم یافت.اعتبار سازه ای:با استفاده از روش تحلیل عاملی و بکارگیری داده های …