بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۷

مفهومی است که به وسیله آن محصولات یا خدمات اعم از ملموس و ناملموس در بازار تولید و عرضه گردد (جعفرنژاد، ۱۳۷۸).الیتگا تکنولوژی را صرف روش‏های تولید می‏داند که تئوری‏ها و دانش فنی را به واقعیت تولید تبدیل می‏نماید (کرباسیان، ۱۳۸۵).تکنولوژی به معنی کاربرد سیستماتیک علم و سایر دانش های سازماندهی برای وظایف عملی است …