بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و …

نظر به اینکه نتایج این تحقیق می‌تواند به روشن شدن عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت اقتصاد و امور دارایی بیانجامد و استفاده از نتایج تحقیق می تواند در جهت ارتقا کیفی عملکرد کارکنان این بخش بکار گرفته شود ، بنابراین تحقیق حاضر از نوع کاربردی می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه …

مقاله – بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و …

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۴۹جامعه اماری تحقیق………………………………………………………………………………………………..۴۹حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….۵۰روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………..۵۱روش جمع اوری داده ها………………………………………………………………………………………..۵۱ابزار سنجش……………………………………………………………………………………………………………۵۱روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………….۵۳۳-۷-۱) روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….۵۳۳-۷-۲) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………۵۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..۵۵۳-۸-۱)آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………۵۵۳-۸-۲)آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………….۵۵ خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………۵۵فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها۴-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۵۷۴-۲) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………۵۸۴-۳)آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………۱۱۱۴-۳-۱) آزمون کالموگروف- اسمیرینوف………………………………………………………………………….۱۱۱۴-۳-۲) آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………….۱۱۲۴-۵) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸۵-۲) …

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت …

در این تحقیق، به «بررسی اثر درمان فراشناختی بر افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری در پسران بزه کار ۱۴ تا ۱۸ ساله شهر تهران » پرداخته شده است. پسران بزه کار، شامل پسران نوجوانی بودند که در مراکز وابسته به کانون اصلاح و تربیت شهر تهران نگهداری می‌شدند. مداخله درمانی در پژوهش حاضر، مداخله …

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه …

دامنه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال ؛فقدان بیمارهای روان پریشی و عدم مصرف داروهای روانی از ملاک های مهم جهت ورود به این پژوهش بودند.معیارهای خروج از پژوهشملاک خروج از پژوهش حاضر عبارت بودند از :ابتلا به انواع اختلالات روانشناختی که از لحاظ بالینی قابل توجه باشد،سطح تحصیلات کمتر از پنجم دبستان،فوت پدر و مادر …

سامانه پژوهشی – فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۱

۱)راهنمای تکمیل پرسشنامه۲)اطلاعات جمعیت شناختی۳)اطلاعات پرسشنامه۳-۶-۱٫ روایی ابزار داده های پژوهشروایی به ویژگی های آشکار شده در ابزار اندازه گیری اشاره دارد. به طوری که منعکس کننده‌ی ویژگی های دقیق و واقعی در بین موارد آزمون شده باشد. روایی ابزار اندازه گیری بدین معناست که آیا محتوا و سوال های ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) همان …

سامانه پژوهشی – فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۴

جدول۴-۱۰٫ آزمون خی دو ۱۰۹جدول۴-۱۱٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه دوم ۱۱۱جدول۴-۱۲٫ آزمون خی دو ۱۱۱جدول۴-۱۳ نحوه پخش گزینه های فرضیه سوم ۱۱۳جدول۴-۱۴٫ آزمون خی دو ۱۱۳جدول۴-۱۵٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه چهارم ۱۱۶جدول۴-۱۶٫ آزمون خی دو ۱۱۶جدول۴-۱۷٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه پنجم ۱۱۷جدول۴-۱۸٫ آزمون خی دو ۱۱۷جدول۴-۱۹٫ نحوه پخش گزینه های فرضیه ششم …

منابع مقالات علمی : رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۲۱

تجزیه و تحلیل داده ها۴ـ۱مقدمهدر یک پروژه تحقیق مدیریتی، تحلیل داده ها و تفسیر نتایج بسیار با اهمیت تلقی می شود. در پژوهش به کمک تحلیل داده های گردآوری شده واقعیات و سوال های علمی پژوهش را جست و جو می کنیم. با استفاده از اطلاعات خام گردآوری شده از طریق پرسشنامه که داده نامیده …