فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۶

کارمندان راجع به مدیران قضاوت نادرست می کنند و حتی حاضرند در حضور هیئت رسیدگی به تخلفات که شهادت دهند که فلان ارتباط نا مشروع یا فلان اتفاق غیر قانونی وجود دارد. سوء گزارشات اخلاقی به واحد تخلفات گاهی کارمندان مواردی بی اساس را راجع به خانواده مدیر مطرح و همه جا پراکنده می کنند …