منابع مقالات علمی : بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با …

استراتژیهارفتار مطلوب شکل ۲-۲- چارچوب ارتباطی حاکمیت IT با حاکمیت سازمانی.(Etzler, 2007; Mirbaha,2008)برای درک بهتر تفاوتها و ارتباط بین حاکمیت سازمانی و حاکمیت IT به جدول شماره (۲-۱) اشاره می کنیم که هر کدام به چه سوالاتی پاسخ می دهند. (Gembergen,2003; Etzler, 2007) سوالات حاکمیت IT سوالات حاکمیت شرکت چگونه مدیریت از از مدیران ارشد …