متن کامل – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت ۲۰

۴. پشتیبانی از تصمیم گیری استراتژیکنیاز به بازاریابی ھوشمند در طول سال ھای آینده افزایش خواھد یافت، چرا که تمام شرکتھا نیاز زیادی به ھمه نوع از انواع اطلاعات دارند که به آنھا در حفظ موقعیت خوب در میان رقبا کمک می کند. بازاریابی جھانی نقش عمده ای در کسب و کار ھای بزرگ در …

دسترسی متن کامل – تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه بانک های صادرات حوزه …

– مدل سورکوال به طراحی پرسشنامه و سنجش رضایت مشتری به صورت کلان فقط بر اساس کیفیت خدمات ارائه‌شده نه بر اساس محصول ارائه‌شده می‌پردازد.۲-۹-۲ – برخی از تحقیقاتی که در خارج کشور در این زمینه انجام شده است به شرح ذیل می‌باشد:۱٫بلری[۷۱]، میتسی[۷۲]، پردیکی[۷۳]، رووا[۷۴]،، فینیتسی[۷۵] (۲۰۰۹)،در تحقیقی تحت عنوان«بررسی مدارک حفظ مشتری در صنعت بانکداری …