سامانه پژوهشی – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران- …

۱-خاتمه خدمت:در صورت فوت مستخدم به صورت غیر ارادی خاتمه خدمت اتفاق افتاده و برای همیشه خدمت وی پایان میپذیرد.۲-مستمری و مزایا:۱-مستخدمین شهید با پیشبینی پستها یا مشاغل سازمانی به نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان، به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده و از لحاظ …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران- قسمت ۱۲

ج-کارکنان جانباز میتوانند از مأموریت آموزشی تحصیل در مراکز آموزشی بهرهمند گردند. بدین ترتیب که کلیه سازمانها، از جمله ارتش، بایستی با مأموریت آموزشی مستخدمین جانباز خود که در یکی از مراکز آموزش عالی پذیرفته میشوند، موافقت نمایند. ( قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، پیشین، ماده ۱۴)مستمری از کارافتادگی حین انجام وظیفه برای کارمندان …