دسترسی متن کامل – تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه بانک های صادرات حوزه …

– مدل سورکوال به طراحی پرسشنامه و سنجش رضایت مشتری به صورت کلان فقط بر اساس کیفیت خدمات ارائه‌شده نه بر اساس محصول ارائه‌شده می‌پردازد.۲-۹-۲ – برخی از تحقیقاتی که در خارج کشور در این زمینه انجام شده است به شرح ذیل می‌باشد:۱٫بلری[۷۱]، میتسی[۷۲]، پردیکی[۷۳]، رووا[۷۴]،، فینیتسی[۷۵] (۲۰۰۹)،در تحقیقی تحت عنوان«بررسی مدارک حفظ مشتری در صنعت بانکداری …