دسترسی متن کامل – مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر …

خورسندی و همکاران در سال (۱۳۸۹) پژوهشی تحت عنوان رابطه پنج عامل عمده شخصیت و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی۸۷- ۱۳۸۶ انجام دادند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگینهای راهبردهای یادگیری دختران و پسران تفاوت معنیداری وجود ندارد. همچنین، تحلیل …

منابع مقالات علمی : مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و …

ارزشیابی تکلیف،ارزشیابی بافت انتخاب رفتار واکنشهای عاطفی تفاوتهای شناختی اسنادها واکنش و انعکاس شکل۲-۱ : مراحل و بخشهای یادگیری خود گردان ( نقل از کدیور، ۱۳۸۸).برای پینتریچ، این چهار مرحله یک توالی عمومی است که یادگیرنده به موازات انجام تکلیف، این توالی را طی میکنند؛ اما این توالی سلسله مراتبی نیست یا به عبارت دیگر …

جستجوی مقالات فارسی – مقایسه توانایی خودنظم بخشی، ویژگی های شخصیتی وکارکرد خانواده دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی- …

خیررها کردن تلاشکناره گیری از لحاظ رفتاریعدم درگیری از لحاظ ذهنیخیر امکان کناره گیری آشکار؟ بلیشکل (۲-۲ ): الگو خود نظم دهی( کارور و شییر۲۰۰۰)الگوی باتلر و وینباتلر و وین[۴۱] الگویی از خود گردانی را در یادگیری ارائه کردند که مشتمل بر مجموعهای از وقایع ارادی است. بر اساس این الگو، یادگیرندگان خود گردان با تکالیف …