پایان نامه ارتباط اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی با گزارشگری مالی متهورانه در بورس اوراق …

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر قسمتی از متن پایان نامه : 2-5-4-ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید اگرچه مالیات ستانی در …