مقاله علمی با منبع : رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۴

تقویت ریسک پذیریتوسعه مهارت ها و آماده سازی و اتخاذ سبک مناسب مدیریتاز طریق قابلیت اعتمادی که بر شایستگی بنا نهاده شده است.(Joseph Winston, 2005)۲-۳-۴مؤلفه های رهبری خدمتگزار :رهبری خدمتگزار را متفاوت از سایر اشکال رهبری بدانیم لذا می باید ویژگی ها و رفتار های متمایزی را برای آن بیابیم سازهای رهبری خدمتگزار طبق نظر …

متن کامل – رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۵

به عقیده گرین لیف ، هدف اصلی سازمان ها خدمت رسانی به جامعه می باشد و برای هرچه بهتر انجام گرفتن این هدف ، رویکرد خدمتگزار به رهبری مورد نیاز می باشد.(قلی پور و همکاران ، ۱۳۸۸،۴)۲-۳-۸ مزایای رهبری خدمتگزار:اگرچه تحقیقات نشان داده است که رهبری خدمتگزار عمدتاً به جای توجه به نتایج سازمانی به افراد …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۷

و زمینه های مشارکتی و عملکر شغلی فردی و سازمانیمشارکت در هدفگذاریایجاد تعهد و افزایش حس مسئولیت پذیریمشارکت در تصمیم گیریمشارکت در حل مشکلاتکاهش مقاومت منفی در مقابل تغییراتاثر بخشی کارکناناثر بخشی سازمانافزایش انگیزش به کار در کارکنانمشارکت در تغییر و تحولشکل۲-۴ : الگوی نظری :نقش مدیریت مشاکتی در افزایش اثربخشی کارکنان۲-۴- ۱۱ امیر کافی(۱۳۷۵) در …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت …

مرتبط بودن مشارکت با کارکنانآموزش کارکنان در باره مشارکتفراهم آوردن نظام پاداش ، سهیم شدن در سود و دستاوردهای مشارکتفراهم بودن امنیت شغلیپی گیری نتیجه های بر خواسته از کوشش های مشارکت جویانهوجود مشاوران شایسته و کاردان۲-۲-۸ مفهوم مدیریت مشارکتی:مدیریت مشارکتی عبارت از «به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان و مشتریان …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۰

یکی از مشکلات و تنگنا های موجود ، یکسان تلقی نمودن کلمه اعتماد با دیگر مفاهیم مشابه است. چند مفهوم وجود دارد که با اعتماد معادل و همسان تلقی شده است . از جمله :همکاری:گامبتا برای نشان دادن تفاوت اعتماد و همکاری می گوید اعتماد کردن یک فرد به این معناست که «احتمال دارد آن …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۵

۵-۳-۲آزمون فرضیه ۲ ………………………………………………………………………………………….. ۸۶۵-۳-۳آزمون فرضیه ۳ ……………………………………………………………………………………………. ۸۶۵-۳-۴آزمون فرضیه ۴ ……………………………………………………………………………………….. ۸۷۵ـ۵پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸ عنوان صفحه ۵ـ۵ـ۱ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………. ۸۸۵ـ۵ـ۲ پیشنهادات به محققین آتی…………………………………………………………………………. ۸۹۵ـ۶ محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۹۰منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۵فهرست جداول عنوان صفحه جدول۲-۲. نکات کلیدی در دیدگاههای فلسفی مشارکت……………………………………… ۲۶جدول ۳-۱. طبقه بندی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بر اساس سطوح شغلی ……. ۵۶جدول ۳-۲. سوالات …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت …

جدول ۴-۱۵ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اجتماعی و اعتماد.. ………………………………. ۷۸جدول ۴-۱۶.آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اجتماعی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. ……. ۷۹ عنوان صفحه جدول ۴-۱۷.ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد ………………. ۸۰جدول ۴-۱۸آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اقتصادی/استراتژیک و رهبری خدمتگزاربا اعتماد ۸۱فهرست اشکال و نمودارها عنوان صفحه شکل۱-۱٫ مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………….. ۷شکل ۲-۱٫فرایند …

مقاله – رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت …

۲ـ۱ـ۷ابعاد اعتماد ………………………………………………………………………………………….. ۲۰۲ـ۱ـ۷ـ۱ اعتماد مبتنی بر شناخت………………………………………………………………………. ۲۰۲ـ۱ـ۷ـ۲ اعتماد مبتنی بر تاثیر…………………………………………………………………………… ۲۱۲ـ۱ـ۷ـ۳ گرایش به اعتماد …………………………………………………………………………………. ۲۱۲ـ۱ـ۸پیامد های کمبود اعتماد ………………………………………………………………… ۲۲ بخش دوم …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۲ـ۲ مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………………………… ۲۴۲ـ۲ـ۱ نظریه دموکراسی ………………………………………………………………………….. ۲۵۲ـ۲ـ۲نظریه نگرش انسانی…………………………………………………………………… ۲۵۲ـ۲ـ۳ دیدگاه ایدئولوژیکی ………………………………………………………………………………………. .۲۵۲ـ۲ـ۴ ابزار مدیریتی …………………………………………………………………………………….. ۲۶عنوان صفحه ۲ـ۲ـ۵ مفهوم مشارکت ………………………………………………………………………………………. ۲۷۲ـ۲ـ۶ تعریف مشارکت . ………………………………………………………………………………………………… ۲۷۲ـ۲ـ۷ پیش نیاز مشارکت……………………………………………………………………………………….. ۲۸۲ـ۲ـ۸مفهوم مدیریت مشارکتی ………………………………………………………………………… ۲۹۲ـ۲ـ۹تعریف مدیریت مشارکتی …………………………………………………………………………… ۲۹۲ـ۲ـ۱۰فلسفه مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………….. ۳۰بخش …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۴

۲ـ۳ـ۸ مزایای رهبر خدمتگزار ………………………………………………………………………………. ۳۸۲ـ۳ـ۹ تئوری رهبری خدمتگزار ……………………………………………………………………….. ۳۹۲ـ۳ـ۱۰ تئوری رهبری خدمتگزار پترسون ………………………………………………………………. ۴۳بخش چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷۲ـ۴پیشینه تحقیق………… …………………………………………………………………………….. ……………۴۷فصل سوم: روش اجرای تحقیق۳ـ۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۵۳ـ۲ روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۵۵۳ـ۳ جامعه آماریو نمونه……………………………………………………………………………………………………. ۵۵۳ـ۴روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………. ۵۷۳ـ۵ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………. ۵۷۳ـ۶روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………… ۶۰۳ـ۶ـ۱اعتبار (روایی)……………………………………………………………………………………………… ۶۰۳ـ۶ـ۲اعتماد (پایایی)…………………………………………………………………………………………… ۶۰۳ـ۷روشهای …