بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار …

پیرامتنی نشان‌دهنده‌ی عناصری است که در آستانه‌ی متن قرار گرفته و دریافت یک متن را جهت‌دهی می‌کند که شامل یک درون متن و یک برون متن است. درون متن عناصری چون عناوین اصلی، عناوین فصل‌ها و پی‌نوشت‌ها و… را در برمی‌گیرد و برون متن شامل عناصر بیرون از متن نظیر مصاحبه‌ها و آگهی‌های تبلیغاتی و… …