تحقیق – مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته۹۰- قسمت ۹

موسیقی جهان شمول است و اگر خواسته باشیم در موسیقی عنصری را بیابیم که حامل این جهانشمولی در ذاتی ترین شکل آن باشد و نوعی تداوم و اشتراک را از قدیمی ترین و ساده ترین اشکال موسیقی گرفته تا جدیدترین و پیچیده ترین اشکال آن نشان دهد در نهایت تنها به یک عنصر می رسیم. …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی …

معلمانی تدریس اثر بخش دارند که به گونه ای مناسب، اهدافی را که مستقیم یا غیر مستقیم با یادگیری دانش آموزان مرتبط است، دنبال می کنند و جهت دستیابی به اهداف آموزشی دانش و مهارت های مورد نیاز را به دست می آورند تا بتوانند از آن ها در زمان مناسب به شیوه ی مطلوب …

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران …

همچنین بیان شد که رویکرد رابطه ای توانمندسازی، ارتباط بین مدیران و زیر دستان را قبل و بعد از توانمندسازی، آزمون می نماید .علاوه بر این به رویکرد روانشناختی اشاره شد و بیان گردید که رویکرد روان شناختی به بررسی دیدگاههای ذهنی و روان شناختی کارکنان وامادگی ذهنی انها برای توانمند سازی اشاره دارد. در …

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان …

پیامد:هیجانی= رفتاریباورهاشکل ۲-۲ محورهای اصلی مدل A-B-Cدر درمان فراشناختی با قرار دادن باورهای فراشناختی در وسط مدل استاندارد A-B-C و جایگزین کردن تجربه درونی یک فکر منفی یا باور معمول به جای رویداد فعال ساز، فرمول بندی جدیدی از مدل A-B-C ارائه می کند. این فرمول بندی جدید تحت عنوان A-M-C در شکل ۲-۳ ارائه …

علمی : بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- …

۲-۱۳خلاصه فصلبه طور خلاصه این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق می پردازد و این فصل شامل مقدمه، بیان مفاهیم و ادبیات موضوعی پژوهش که به بررسی مبانی نظری قیمت تمام شده و تولید پراکنده پرداخته شد و در نهایت مروری برتحقیقات انجام شده قبلی که شامل پیشینه تحقیقات داخلی و تحقیقات خارج از کشور …

دسترسی متن کامل – تأثیر کیفیت خدمات بانکی بر رضایتمندی مشتریان (مورد مطالعه بانک های صادرات حوزه …

– مدل سورکوال به طراحی پرسشنامه و سنجش رضایت مشتری به صورت کلان فقط بر اساس کیفیت خدمات ارائه‌شده نه بر اساس محصول ارائه‌شده می‌پردازد.۲-۹-۲ – برخی از تحقیقاتی که در خارج کشور در این زمینه انجام شده است به شرح ذیل می‌باشد:۱٫بلری[۷۱]، میتسی[۷۲]، پردیکی[۷۳]، رووا[۷۴]،، فینیتسی[۷۵] (۲۰۰۹)،در تحقیقی تحت عنوان«بررسی مدارک حفظ مشتری در صنعت بانکداری …

دسترسی به منابع مقالات : فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۱۴

فصل سومروش شناسی پژوهش۳-۱٫ مقدمهیکی از مهم ترین جنبه های پژوهش علمی، روش پژوهش است. بدون داشتن روش پژوهش و متدولوژی صحیح و مرتبط نتایج و تحلیل های مربوط قابل تعمیم نخواهد بود. پایه‌ی هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن …

دسترسی به منابع مقالات : فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۵

در اغلب موارد درگیری (تعارض) بین مدیران و کارکنان در سکوت اتفاق می افتد. کارکنان احساسات و نگرش های خود را از تعارض با مدیران و سرپرستان مستقیم خود به صورت باز و آشکار نشان نمی دهند، و ترجیح می دهند نگرانی ها و احساسات بد و منفی خود را باهمکاران، دوستان و یا حتی …