بازنمایی و روایت فاجعه در سینمای کردستان با تأکید بر گزیده آثار فیلمسازان معاصر ایران- …

جوهره‌ تفکر آرنت در حوزه‌ روایت این است: برای اینکه‌ یک تاریخ واقعی به‌ یک تاریخ روایی تبدیل شود، دو شرط جدایی‌ناپذیر لازم است. اول وجود یک واسط که‌ در آن و از طریق آن شرط دوم محقق می‌شود. یعنی سرنوشت روایت به‌ یک “درمیان” بستگی دارد. در میان یعنی جایی که‌ ما منطق قاطعانه‌ …