تحقیق دانشگاهی – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با سودآوری …

۲-۲- فناوری اطلاعات (IT) ، زیرساختها و استراتژیهافناوری یا تکنولوژی اطلاعات شامل گستره عظیمی از تکنولوژیهای بکارگرفته شده در دنیای امروزی است. این تکنولوژیها شامل سخت افزارها – نرم افزارها – زیر ساختهای ارتباطی – منابع انسانی متخصص هستند که بطور هماهنگ بستری را ایجاد می کنند که در آن می توان کلیه ارتباطات سیستمی …

تحقیق دانشگاهی – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

۲-۴-۲- حاکمیت سازمانی و حاکمیت ITبه مسائل حاکمیت فناوری اطلاعات نمی توان بدون در نظر گرفتن مسائل حاکمیت سازمانی رسیدگی کرد. (Etzler, 2007) در واقع برای درک بهتر این موضوع ویل و راس (Ross, 2004 & Weill) چارچوبی برای نشان دادن ارتباط بین حاکمیت سازمانی و حاکمیت فناوری اطلاعات معرفی نمودند که در شکل ۲ …