شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش …

فصل پنجمیافته های پژوهش در این فصل محقق با عنایت به مطالعات صورت گرفته در طول پژوهش و نیز بر اساس تجزیه و تحلیل داده های آماری در فصل چهارم به انعکاس نتایج پژوهشی می پردازد.۱-۵-خلاصه ای از یافته های پژوهشسوال اول:مدل مناسب برای تدریس اثربخش کدام است؟جهت بررسی و پاسخ دادن به سوال شماره …

شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی …

به صورت کلی می توان به این مطلب اشاره کرد که تدریس و یادگیری یک عمل دو جانبه بین یاددهنده و یادگیرنده است که منجر به یادگیری دانشجویان می شود.در این فرایند معلم باید یک سلسله از شرایط را مهیا کند تا عمل یادگیری منجر به اختلال نگردد.۶-۱-۲-مفهوم و ماهیت یادگیری[۱۸]بنا بر تعریف کمبل[۱۹] در ۱۹۶۱ …