تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران …

جامعه:بالارفتنارزش نیرویانسانی و تولید ناخالصملی و رضایت از زندگیگروه : تیمها وحلقه های کیفیت خود مدیریتی ومشارکتشخصطراحی شغلبهبود کا ر راههآموزشساختار:ساختارهای منعطفکاهش بوروکراسیاهداف گستردهفرآیند:تقسیم سودبرنامه ارتقاءنمودار(۲-۱):اجزاء کیفیت زندگی کاری (منبع :زیلاگی و والاس ۱۹۸۷، ۹۳)۲-۱-۳ شاخص های کیفیت زندگی کاری :براساس تحقیقی که در انجمن مدیریت آمریکا به عمل آمده ، کارکنان معتفدند که یازده …