پژوهش دانشگاهی – مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و …

گروه سوم مولفه های فراگیری دانش است این مولفه برای چگونگی حل مساله به فرد یاری می کند در واقع باعث می شود اطلاعات مربوط به مسئله را خود بیاموزد و فرا گیرد این سه مولفه با یکدیگر در واکنش دو سویه اند و عموماً با یکدیگر عمل می کنند.دوم – تجربه و هوش: بعد دیگری …

مقاله – تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه …

الف) به ایجاداحساس معنی دار و هدفمند بودن کمک می نماید.ب)توانایی افراد برای نفوذ تصمیماتی که با اهداف و رسالت سازمان مطابقت دارد را افزایش می دهد، از منظر عملکرد، افراد نیاز دارند تا اطلاعاتی در مورد چگونگی عملکردشان داشته باشند تا بتوانند آن را در آینده بهبود بخشند و یا حفظ نمایند. اطلاعات در …

پژوهش – بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه …

مجموع مجذورات در جه آزادی میانگین مجذورات F سطح معنی داری (P) پیش آزمون ۷۲/۳۱ ۱ ۷۲/۳۱ ۲۳/۵ ۲۸/۰ گروه ۸۹/۴۳۱ ۱ ۸۹/۴۳۱ ۲۶/۷۱ ۰۰۱/۰ همان طوری که در جدول ۴-۱۴ ملاحظه می شود بین نوجوانان بزه کار گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ پرخاشگری کلامی تفاوت معنی داری وجود دارد.به عبارت دیگر، درمان …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت ۲۰

بازبینی تکالیف ارائه شده در جلسه قبل.اجرای آزمایش رفتاری خاص ( آزمایش پیشگیری از پاسخ).تمرین توجه آگاهی انفصالی (DM) .و چالش با عقاید مثبت در مورد هیجان های خصومت آمیز.جایگزین کردن راهبردهای کنترل فراشناختی سودمندتر.تدوین طرح کلی درمان.تکلیف منزل: تقویت برنامه پردازشی جدید.۳-۹-۱-۴-جلسه ششم و هفتمبازبینی تکالیف ارائه شده در جلسه قبل.آغاز چالش ورزی با …

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت …

در این تحقیق، به «بررسی اثر درمان فراشناختی بر افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری در پسران بزه کار ۱۴ تا ۱۸ ساله شهر تهران » پرداخته شده است. پسران بزه کار، شامل پسران نوجوانی بودند که در مراکز وابسته به کانون اصلاح و تربیت شهر تهران نگهداری می‌شدند. مداخله درمانی در پژوهش حاضر، مداخله …

پژوهش – بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- …

پیش آزمون گروه نمونه گیری O2 X O1 E R O4 ـــ O3 C R جامعه آماریجامعه آماری در این پژوهش، کلیه نوجوانان بزه کار بین سنین۱۴ تا ۱۸ سال، در نیم سال اول ۱۳۹۲ در مراکز وکانون های اصلاح وتربیت شهر تهران نگهداری می شدند .نمونه و روش نمونه گیریتعداد نمونه های آماری این …

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه …

دامنه سنی ۱۴ تا ۱۸ سال ؛فقدان بیمارهای روان پریشی و عدم مصرف داروهای روانی از ملاک های مهم جهت ورود به این پژوهش بودند.معیارهای خروج از پژوهشملاک خروج از پژوهش حاضر عبارت بودند از :ابتلا به انواع اختلالات روانشناختی که از لحاظ بالینی قابل توجه باشد،سطح تحصیلات کمتر از پنجم دبستان،فوت پدر و مادر …

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت …

عزت نفس اجتماعی ۶۷/۰ ۷۳/۰ عزت نفس خانوادگی ۷۵/۰ ۷۵/۰ همانطوری که در جدول ۳-۲ مشاهده می شود، ضریب های پایایی پرسشنامه عزت نفس و دو زیر مقیاس های آن، با روش آلفای کرونباخ و تنصیف در کل نمونه های پژوهش مناسب می باشد.(۲)پرسشنامه ی پرخاشگری [۱۴۵]AQپرخاشگری در پژوهش حاضر بوسیله ی فرم ترجمه شده AQ …

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان …

پیامد:هیجانی= رفتاریباورهاشکل ۲-۲ محورهای اصلی مدل A-B-Cدر درمان فراشناختی با قرار دادن باورهای فراشناختی در وسط مدل استاندارد A-B-C و جایگزین کردن تجربه درونی یک فکر منفی یا باور معمول به جای رویداد فعال ساز، فرمول بندی جدیدی از مدل A-B-C ارائه می کند. این فرمول بندی جدید تحت عنوان A-M-C در شکل ۲-۳ ارائه …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت ۹

۲-۲-۵-۱-سه وجه از عزت نفس پایین [۲۷]اغلب ما تصویری از عزت نفس پایین داریم، اما باید توجه داشت این تشخیص همیشه آسان نیست. سه شکل مختلف از عزت نفس پایین را در زیر بررسی می کنیم.فریبنده : فرد خوشحال و موافق رفتار می‌کند اما به راستی از شکست میهراسد. او در هراسی دایمی نسبت به آشکار …