سامانه پژوهشی – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

۳-۳ تعریف متغیرهادر این تحقیق که از نوع توصیفی می باشد چندین متغیر مورد آزمون قرارمی گیرند طبق مدل مفهومی و سوالات تحقیق متغیرهای تحقیق عبارتند از اهداف سازمانی ، فرهنگ ، ساختار ، سبک مدیریت و منابع سازمان به عنوان متغیر مستقل و هوش بازاریابی به عنوان متغیر وابسته .متغیر به ویژگی یا صفت …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

تعریف عملیاتی :۱- ارتباط داشتن : هوش باید برای تصمیم گیرندگان اصلی اطلاعات مهم مربوط به موقعیت را بدهد و از ارایه اطلاعات نامرتبط و اطلاعات کم اهمیت اجتناب کند.۲– زمان : هوش باید در زمان مناسب به دست گیرنده برسد تا بتواند تصمیمات موثر اتخاذ کند .۳- صحت و دقت : هوش باید واقعا صحیح باشد تجزیه و تحلیل ها به …

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت ۷

تبیین رابطه بین سبک مدیریت و هوش بازاریابی در بانک ملی ایرانتبیین رابطه بین منابع سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۱-۵ سؤلات تحقیقسؤال اصلی :آیا بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی دربانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد . سیستم طراحی ومدیریت سازمان میتواند درایجاد و یا ارتقای هوش بازاریابی آن سازمان موثرباشد و …

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی …

۱-۹ جامعۀ آماری پژوهش :جامعۀ آماری این پژوهش عبارت است از تمام مسولین و معاونین شعب و مدیران و معاونین ستادی بانک ملی استان زنجان به تعداد ۱۱۸ نفر که به علت محدود و کوچک و در دسترس بودن تمام افراد جامعه آماری از انتخاب نمونه اجتناب شده و به صورت سرشماری از تمام افراد …

دانلود پایان نامه حسابداری: ارتباط بین دارایی های نامشهود ثبت شده و سود خالص شرکت های پذیرفته …

عنوان کامل پایان نامه :  مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 3-6- مدل پژوهش شکل شماره 3-1 مدل نظری این پژوهش را نشان می­دهد. همان گونه که در فصل 2 اظهار گردید، این مطالعه از “تئوری مبتنی بر …