پژوهش دانشگاهی – بررسی عوامل موثر بر جذب تورسیم و گردشگر به شهرستان سرعین- قسمت …

ساده ترین تعریف پایابی عبارتست از میزان همسانی نتایج سنجش مکرر. (ترزل. ال. بیکر، ۱۳۷۷: ۱۴۲). یک آزمون به شرط ثابت بودن صفتی که اندازه گیری می شود، هنگامی قابل اعتماد به شمار می آید که استفاده از آن در طول زمان ، نتایج یکسان یا مشابهی به دست دهد. برای مثال، هوش هر انسان …

متن کامل – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

مفهوم حریم خصوصی به معنای امنیت فرد در فضاهای خصوصی است و پوشش اخبار مربوط به هرگونه فعالیت فرد یا افراد در این فضا توسط مطبوعات اقدامی غیراخلاقی است.حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع …

بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار۹۲- قسمت …

عزت نفس اجتماعی ۶۷/۰ ۷۳/۰ عزت نفس خانوادگی ۷۵/۰ ۷۵/۰ همانطوری که در جدول ۳-۲ مشاهده می شود، ضریب های پایایی پرسشنامه عزت نفس و دو زیر مقیاس های آن، با روش آلفای کرونباخ و تنصیف در کل نمونه های پژوهش مناسب می باشد.(۲)پرسشنامه ی پرخاشگری [۱۴۵]AQپرخاشگری در پژوهش حاضر بوسیله ی فرم ترجمه شده AQ …

سامانه پژوهشی – فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۱

۱)راهنمای تکمیل پرسشنامه۲)اطلاعات جمعیت شناختی۳)اطلاعات پرسشنامه۳-۶-۱٫ روایی ابزار داده های پژوهشروایی به ویژگی های آشکار شده در ابزار اندازه گیری اشاره دارد. به طوری که منعکس کننده‌ی ویژگی های دقیق و واقعی در بین موارد آزمون شده باشد. روایی ابزار اندازه گیری بدین معناست که آیا محتوا و سوال های ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) همان …

مقاله علمی با منبع : رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۴

تقویت ریسک پذیریتوسعه مهارت ها و آماده سازی و اتخاذ سبک مناسب مدیریتاز طریق قابلیت اعتمادی که بر شایستگی بنا نهاده شده است.(Joseph Winston, 2005)۲-۳-۴مؤلفه های رهبری خدمتگزار :رهبری خدمتگزار را متفاوت از سایر اشکال رهبری بدانیم لذا می باید ویژگی ها و رفتار های متمایزی را برای آن بیابیم سازهای رهبری خدمتگزار طبق نظر …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت …

مرتبط بودن مشارکت با کارکنانآموزش کارکنان در باره مشارکتفراهم آوردن نظام پاداش ، سهیم شدن در سود و دستاوردهای مشارکتفراهم بودن امنیت شغلیپی گیری نتیجه های بر خواسته از کوشش های مشارکت جویانهوجود مشاوران شایسته و کاردان۲-۲-۸ مفهوم مدیریت مشارکتی:مدیریت مشارکتی عبارت از «به وجود آوردن فضا و نظامی توسط مدیریت که تمام کارکنان و مشتریان …

مقاله – رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۹

وجود اعتماد در سازمان امور مالیاتی مانند سایر سازمانها و موسسات مالی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده به طوری که تبعات ناشی از فقدان آن باعث بروز رفتارهای خودخواهانه و خودمحور در کارکنان،کاهش مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها(پناهی؛۱۳۸۹،۱۰۳)،عدم تحقق اهداف و استراتژی‌ها شده و به طورکلی تأثیری منفی بر بهره‌وری سازمانی خواهد گذاشت(قربانی و بابالحوائجی؛۱۳۹۱،۳).۲ـ۱ـ۲فرایند …

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۰

یکی از مشکلات و تنگنا های موجود ، یکسان تلقی نمودن کلمه اعتماد با دیگر مفاهیم مشابه است. چند مفهوم وجود دارد که با اعتماد معادل و همسان تلقی شده است . از جمله :همکاری:گامبتا برای نشان دادن تفاوت اعتماد و همکاری می گوید اعتماد کردن یک فرد به این معناست که «احتمال دارد آن …

مقاله – رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت …

۲ـ۱ـ۷ابعاد اعتماد ………………………………………………………………………………………….. ۲۰۲ـ۱ـ۷ـ۱ اعتماد مبتنی بر شناخت………………………………………………………………………. ۲۰۲ـ۱ـ۷ـ۲ اعتماد مبتنی بر تاثیر…………………………………………………………………………… ۲۱۲ـ۱ـ۷ـ۳ گرایش به اعتماد …………………………………………………………………………………. ۲۱۲ـ۱ـ۸پیامد های کمبود اعتماد ………………………………………………………………… ۲۲ بخش دوم …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴۲ـ۲ مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………………………… ۲۴۲ـ۲ـ۱ نظریه دموکراسی ………………………………………………………………………….. ۲۵۲ـ۲ـ۲نظریه نگرش انسانی…………………………………………………………………… ۲۵۲ـ۲ـ۳ دیدگاه ایدئولوژیکی ………………………………………………………………………………………. .۲۵۲ـ۲ـ۴ ابزار مدیریتی …………………………………………………………………………………….. ۲۶عنوان صفحه ۲ـ۲ـ۵ مفهوم مشارکت ………………………………………………………………………………………. ۲۷۲ـ۲ـ۶ تعریف مشارکت . ………………………………………………………………………………………………… ۲۷۲ـ۲ـ۷ پیش نیاز مشارکت……………………………………………………………………………………….. ۲۸۲ـ۲ـ۸مفهوم مدیریت مشارکتی ………………………………………………………………………… ۲۹۲ـ۲ـ۹تعریف مدیریت مشارکتی …………………………………………………………………………… ۲۹۲ـ۲ـ۱۰فلسفه مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………….. ۳۰بخش …