پژوهش دانشگاهی – بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۲۴

۲ـ۳ـ۴ـ۱ـ۳٫اظهار الحق:تالیف مرحوم شیخ رحمت هندی . مرحوم شیخ رحمت‌الله بن خلیل الرحمن هندی این کتاب را در رد بر دو موضوع در زمینه مسیحیت در پاسخ به مسیحیان نوشته است که عبارتند از موضوع نسخ و نیز موضوع تحریف . بدین شرح که بین ایشان و یکی از کشیشان معاصرش مناظره‌ای صورت می‌گیرد که …