فایل – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت …

۳-۱ بین فرهنگ انعطاف پذیری و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.۳-۲ بین فرهنگ ماموریتی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.۳-۳ بین فرهنگ مشارکتی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.۳-۴ بین فرهنگ بوروکراتیک و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.مولفه های سبک مدیریت سازمانی۴-۱ بین …