بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

-۲ فرهنگ سازمان در سطح کلان چگونه است و در چه ابعادی نیاز به تغییردارد؟محققین برای شناخت فرهنگ سازمانی سازمان مدیریت صنعتی، چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق پذیری و رسالت را مورد ارزیابی قرارداده اند و برای ارزیابی هر یک از ابعاد چهارگانه مذکور سه شاخص تعریف کرده اند. بر این اساس …

مقاله علمی با منبع : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

سنت‌ها و تشریفات: سنت‌ها الگوهایی هستند که در سازمان شکل گرفته و به‌صورت عادت پایدار شده‌اند. تأکید بر الگوها، رفتارهای ویژه در مراسم عمومی، نوع برخورد با کار، افراد و ارباب رجوع، تشویق به گردهمایی‌ها، پیروی از شعارها و نمادهای ارتباط ،همگی بیان‌کننده انتظارهای سازمان از افراد و همین‌طور انتظار متقابل آن‌ها از سازمان است(همان، …

علمی : بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان …

– فرضیات فرعیبین فرهنگ سازمانی مشارکتی درکارو یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.بین فرهنگ سازمانی سازگاری و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.بین فرهنگ سازمانی انطباق پذیری و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.بین فرهنگ سازمانی رسالتی و …

پژوهش – بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی کارکنان تامین اجتماعی استان اردبیل- …

۲-۴-۶-دلایل انتخاب مدل دنیسون به عنوان مدل نظری پژوهش…………………………………………………..۲۹۲-۴-۷-ترکیب استنتاجی تئوریها:……………………………………………………………………………………………….۲۹۲-۵-چهارچوب نظری:……………………………………………………………………………………………………………۳۰۲-۶-پیشینه پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………۳۱۲-۶-۱ برخی ازتحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………۳۱۲-۶-۲- برخی ازتحقیقات انجام شده در خارج کشور………………………………………………………………….۳۳فصل سوم:روش تحقیق۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵۳-۲- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۳۵۳-۳- قلمروپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۳۶۳-۴- جامعه آماری وحجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..۳۶۳-۵- روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………….۳۷۳-۶- تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها……………………………………………………………………………..۳۷۳-۷-ابزارپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۳۹۳-۷-۱- محتوای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….۳۹۳-۸- روایی و پایایی………………………………………………………………………………………………………………..۴۲۳-۸-۱- روایی یا …