پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت قسمتی از متن پایان نامه : 4-4 آمار استنباطی سایت منبع برخلاف آمار توصیفی که قدمت طولانی دارد، آمار استنباطی با انتشار کارهای پژوهشی کارل پیرسون و رونالد فیشر در اوایل قرن بیستم آغاز گردید و شامل روش هایی …