مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، …

بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۳۹ درصد) اخبار سیاسی و کمترین نسبت از نمونهها (۲۹ درصد) اخبار اجتماعی هستند.بیشترین نسبت از نمونه ها در اخبار ۴ روزنامه (۸۴ درصد) به اصل رعایت ادب پایبند بوده اند و کمترین نسبت از نمونه ها (۱۶ درصد) به این اصل پایبندی نداشته اند.بیشترین نسبت …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

رفتار‌گزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبری. خودداری از درگیر شدن در برخورد منافع گروههای مختلف از سه ویژگی مذکور، مورد سوم و اول بیشتر مورد تأکید پژوهش حاضر با توجه به رعایت حقوق گروهها و اقلیت های مختلف، پرهیز از هرگونه تفرفه افکنی و ایجاد اتحاد میان اقوام و گروه ها در اخبار مطبوعات …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری بر …

با توجه به یافته های این مطالعه و مصاحبه با روزنامه نگاران و گروهی از نویسندگان، این افراد اشاره کرده اند که باید در کار خود و ارائه اخبار، اخلاق را مدنظر قراردهند؛ اما به این موضوع نیز اشاره کرده اند که با توجه به حق مردم به دانستن، باید از برخی از این اصول …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

– وضع قانون– کنترل مستقیم و بدون واسطه تولیدات {رسانه ای}– وضع مالیات و انواع مجازات های اقتصادی– کنترل ورود رسانه های خارجی– حق دولت در انتخاب اعضای سردبیری– معلق نگه داشتن انتشارمک کوایل اصول اساسی نظریه اقتدارگرا را به شرح زیر خلاصه کرد:– رسانه ها نباید دست به اقدامی بزنند که قدرت مستقر تضعیف …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق و همشهری …

این نظریات به بررسی عقاید مختلف در خصوص حریم خصوصی و لزوم استفاده از این دسته اطلاعات در رسانه ها و ضررها و فواید احتمالی آن می پردازد.۱- چارچوب کانتیاز نظر کانت از آن جایی که انسان ها موجودات دارای عقل یا عاملان اخلاقی هستند و توانایی انتخاب بر اساس ادله را دارند، دارای ارزش …

سامانه پژوهشی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

۷- استار نباید در طریق ارضای منافع شخصی و قشری حرکت کند، بلکه باید صرفاً منافع اجتماعی را مورد توجه قرار دهد.۸- استار حق افراد را در حفظ حریم شخصی محترم می شمارد، مگر در مواردی که این امر به روشنی با منافع جامعه در تعارض باشد.صحت۹- منابع اخبار باید مشخص باشند مگر اینکه دلیل مناسبی برای معرفی نکردن …

مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

۲-۳-۲ اخلاق حرفه ای۲-۳-۲ -۱- نظریه مسئولیت “مردم آگاه – مطبوعات قابل دسترس (INFORMED-PUBLIC-ACCESSIBLE-PRESS)”اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺰارﺷﮕﺮان رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی اﺳﺘﻮار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را از ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده دﻳﻮان ﺳﺎﻻری و ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداری ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻲ دارد. داﻧﻴﻞ اﻟﻴﻮت در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:… روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران ﺗﻨﻬﺎ …

فایل دانشگاهی – مطبوعات و اخلاق رسانه ای تحلیل محتوای اخبار روزنامه های کیهان، ایران، شرق …

اﻟﻒ) ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺎسناﻣﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ داﺋﻤﻲ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎدان، ﻣﺤﻘﻘﺎن و روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ﻣﺴﻠﻤﺎن.ب) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺎسناﻣﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ.ج) ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ، اﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎ، ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن.د) اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ- ﺗﺨﺼﺼﻲ در زﻣﻴﻨﺔ اﺧﻼق روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎرﺳﻲ، …

سامانه پژوهشی – تاثیر توانمند سازی کارگزاران بیمه کشاورزی بر کیفیت زندگی کاری انها (مطالعه کارگزاران …

پرداخت منصفانه :حقوق کافی به نحوی که فرد در یک سطح معقول ومتناسب با مهارت خود زندگی نماید.محیط کارایمن: شامل ساعات کار معقول و استاندارد شده در هفته و پرداخت مزد در قبال ساعات اضافی کار و شرایط فیزیکی مناسب در محیط کار به نحوی که خطر بیماری و یا حوادث ناشی از کار به حداقل کاهش …