دسترسی به منابع مقالات : بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی …

۵- اگر اهداف مبهم باشد یا معیارهای اندازه گیری نیل به هدف مبهم باشد و اگر کارکنان مطمئن نباشند که تلاش آنها منجر به ارزشیابی رضایت بخش می شود، پایین تر از سطح مطلوب کار خواهند کرد. (عقیلی و همکاران، ۱۳۸۹)دو جریان اصلی در سنجش عملکرد وجود دارد . دیدگاه اقتصا دی که بر اهمیت …

سامانه پژوهشی – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

۳-۳ تعریف متغیرهادر این تحقیق که از نوع توصیفی می باشد چندین متغیر مورد آزمون قرارمی گیرند طبق مدل مفهومی و سوالات تحقیق متغیرهای تحقیق عبارتند از اهداف سازمانی ، فرهنگ ، ساختار ، سبک مدیریت و منابع سازمان به عنوان متغیر مستقل و هوش بازاریابی به عنوان متغیر وابسته .متغیر به ویژگی یا صفت …

علمی : بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

۱- افراد یا منابع انسانی۲- پول یا منابع مالی۳- دارایی های فیزیکی۲-۶-۱ افراد یا منابع انسانی :مدیریت منابع انسانی فراگیرتر از آن است که افراد در ابتدا تصور میکنند، برخی ممکن است آن را تعاملی میان کارفرما و کارمند در طول یک دوره ، از زمانی که کارمند استخدام می شود تا زمانی که ازکاربرکنار …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

تعریف عملیاتی :۱- ارتباط داشتن : هوش باید برای تصمیم گیرندگان اصلی اطلاعات مهم مربوط به موقعیت را بدهد و از ارایه اطلاعات نامرتبط و اطلاعات کم اهمیت اجتناب کند.۲– زمان : هوش باید در زمان مناسب به دست گیرنده برسد تا بتواند تصمیمات موثر اتخاذ کند .۳- صحت و دقت : هوش باید واقعا صحیح باشد تجزیه و تحلیل ها به …

فایل – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت …

۳-۱ بین فرهنگ انعطاف پذیری و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.۳-۲ بین فرهنگ ماموریتی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.۳-۳ بین فرهنگ مشارکتی و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.۳-۴ بین فرهنگ بوروکراتیک و هوش بازاریابی بانک ملی ارتباط معناداری وجود دارد.مولفه های سبک مدیریت سازمانی۴-۱ بین …

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت ۷

تبیین رابطه بین سبک مدیریت و هوش بازاریابی در بانک ملی ایرانتبیین رابطه بین منابع سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۱-۵ سؤلات تحقیقسؤال اصلی :آیا بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی دربانک ملی ایران ارتباط معناداری وجود دارد . سیستم طراحی ومدیریت سازمان میتواند درایجاد و یا ارتقای هوش بازاریابی آن سازمان موثرباشد و …

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی …

۱-۹ جامعۀ آماری پژوهش :جامعۀ آماری این پژوهش عبارت است از تمام مسولین و معاونین شعب و مدیران و معاونین ستادی بانک ملی استان زنجان به تعداد ۱۱۸ نفر که به علت محدود و کوچک و در دسترس بودن تمام افراد جامعه آماری از انتخاب نمونه اجتناب شده و به صورت سرشماری از تمام افراد …