جستجوی مقالات فارسی – بررسی بهای تمام شده نیروگاه پراکنده در مقیاس کوچک در واحدهای تجاری بزرگ- …

۲-۴ سیستم بها یابی بر مبنای فعالیت[۴]۱ (ABC )بها یابی برمبنای فعالیت اطلاعاتی را فراهم می آورد که مدیران جهت تصمیم گیری هایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که از یکسو ناشی از بازار های …

دسترسی به منابع مقالات : فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۵

در اغلب موارد درگیری (تعارض) بین مدیران و کارکنان در سکوت اتفاق می افتد. کارکنان احساسات و نگرش های خود را از تعارض با مدیران و سرپرستان مستقیم خود به صورت باز و آشکار نشان نمی دهند، و ترجیح می دهند نگرانی ها و احساسات بد و منفی خود را باهمکاران، دوستان و یا حتی …