مقاله – بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۱۹

پیشرفت در بهره‏وری (سرمایه، منابع)استعداد بازار (اندازه، کشش)۳-عوامل منابعوجود منابع مواد اولیه و انرژیوجود منابع مالیوجود نیروی انسانی ماهر۴-عوامل محیطیتأثیر بر محیط فیزیکی (هوا، آب، خاک)تأثیر بر شرایط زندگی ( آسایش، سروصدا)تأثیر بر زندگی ( ایمنی، سلامتی)۵-عوامل جمعیتیرشد جمعیت (نرخ رشد، امید به زندگی)سطح آموزش و پرورش (نرخ بی‏سوادی)ویژگی‏های نیروی کار (بیکاری ساختاری)۶-عوامل اجتماعی– فرهنگیتأثیر …