مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت …

جدول ‏۳‑۲: نتایج حاصل از مدلهای بخش ۳-۳-۲ ۴۵جدول ‏۳‑۳: نتایج حاصل از مدل شعاعی بر حسب انتقال ۴۸جدول ‏۳‑۴: نتایج حاصل از مدل SBM 51جدول ‏۳‑۵: نتایج حاصل از مدل جهتی ۵۲جدول ‏۳‑۶: نتایج حاصل از مدل ERM 54جدول ‏۴‑۱: امید به زندگی در منطقه ۶۵جدول ‏۴‑۲: داده‌های شاخص مرتبط ۶۸جدول ‏۴‑۳: دادههای مربوط …

مدل های تحلیل پوششی داده ها با حضور داده های نامطلوب- قسمت ۵

شکل PPS در حالت پنج DMU با یک ورودی و یک خروجی به صورت زیر نمایش داده میشود:شکل ‏۱‑۵: مرز CCRکه شکل (۱-۵) بازده به مقیاس ثابت یا همان مرز مدل پایه‌ای CCR[20] میباشد (چارنز و همکاران). اگر هر یک از اصول بالا در جامعهای برقرار نباشد، مجموعه امکان تولید بر طبق اصول جدید تشکیل میگردد، …

بررسی مؤلفه‏های تکنولوژی در بهبود مزیت رقابتی صنعت پتروشیمی کرمانشاه- قسمت ۲۵

ب) در این روش زنجیره ارزش بنگاه و تعامل محیطی آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.ج) در این روش زیر ساخت بنگاه، مدیریت منابع انسانی، توسعه تکنولوژی و تدارکات مورد توجه قرار می‏گیرند.د) در این روش در سطح بنگاه اقتصادی مورد استفاده قرار می‏گیرد و سطح ملی را در بر نمی‏گیرد (دیرمینا، ۱۳۸۲؛ رستمی نمین، ۱۳۸۶).۲-۱-۳۳-۸ روش …

دسترسی متن کامل – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران- …

ب: هرگاه کارمند دولت به سبب حادثه غیر از کار، ازکارافتاده شود حقوق وظیفهای برابر یکسیام متوسط حقوق ضربدر سنوات خدمت دریافت خواهد کرد. مشروطه بر اینکه از متوسط حقوق او تجاوز نکند در صورتی که سنوات خدمت مستخدم از پانزده سال کمتر باشد مدت خدمت پانزده سال محسوب خواهد شد.( امامی، پیشین، ص۳۱۰)ج: به …