تحقیق – مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکزحواس کودکان ۱۰ و۱۱ساله موسیقی آموخته و نیاموخته۹۰- قسمت ۹

موسیقی جهان شمول است و اگر خواسته باشیم در موسیقی عنصری را بیابیم که حامل این جهانشمولی در ذاتی ترین شکل آن باشد و نوعی تداوم و اشتراک را از قدیمی ترین و ساده ترین اشکال موسیقی گرفته تا جدیدترین و پیچیده ترین اشکال آن نشان دهد در نهایت تنها به یک عنصر می رسیم. …

بررسی شیوه ‌های تبلیغ مسیحیت تبشیری در اینترنت- قسمت ۱۶

دیکتاتوری پدران روحانی در این صحنه شکست خورد و قرنها مسیحیت به انزوا گرائید، از آن به بعد تاکتیک‌ها عوض شد و تجارب گذشته سبب گردید تبلیغات کلیسائی از طریق آموزش و پرورش، نشریات، خدمات بهداشتی ‌و درمانی و پرستاری با چهره‌ای مهرآمیز صورت پذیرد. گرچه دنیاگرائی و سیاست‌های پاپ همیشه در خدمت استکبار و …