مقاله علمی با منبع : بررسی حقوقی مفهوم و مصادیق تخلف در انتخابات و راهکارهای مقابله با آن در حقوق …

بر اساس ماده (۶۷) قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شورا های اسلامی کشور و انتخابات شهرداران «ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات واعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می شود » .[۸۱]٣ جرایم مذکور در این ماده در سایر قوانین انتخاباتی نیز آمده است …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران- قسمت ۱۹

این نوع اخراج، به انفصال دایم از خدمات دولتی مشهور است. این نوع اخراج در صورتی است که کارکنان به موجب حکم دادگاه بر اثر ارتکاب جرم به این نوع مجازات محکوم گردند. انفصال از خدمت که مقید به مدت معینی نبوده و استمرار داشته باشد، انفصال دایم مینامند. انفصال دایم از خدمات دولتی از …