بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- قسمت …

بودان اوبی پاپوویچامینا دورکوویچ ۲۰۰۹مقاله کاربرد هوش تجاری درصنعت بانکداری ضرورت کنترل دقیق و مدیریت ریسکتوانایی مدیریت و بهره برداری از اطلاعاتتصمیم گیری به موقع و با کیفیت بالاو نتیجه اینکه سیستم های هوش کسب و کار دربانکها باید جامع و در عین حال ساده یاشد. وادیه نصریوانوار شرف الدین ۲۰۱۱تونسپایان نامه انگیزش فروشندگان به …