دسترسی متن کامل – بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی …

۲- جمع آوری اطلاعاتدر این مرحله اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف جمع آوری میشود مدیران باید اطمینان یابند که اطلاعات مفید و مورد نیاز آنان جمع آوری شود تا این اطلاعات آنان را قادر سازد که عملکرد رقبایشان را تحلیل نمایند۳- سنجش اعتبار و صحت اطلاعاتدر این مرحله باید به ارزیابی کیفیت اطلاعات جمع …