پایان نامه ارشد

مقاله پایان نامه رابطه بین میزان عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

 عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5)نتیجه گیری و تفسیر نتایج

در فصل چهارم یافته های تجربی حاصل از اجرای آزمون های آماری پیرامون فرضیه های پژوهش ارائه گردید. در این بخش کوشش می گردد تا به جمع بندی نتایج بدست آمده و تفسیر آن پرداخته گردد. آزمون فرضیه نخست پژوهش مبنی بر ارتباط مثبت بین عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب سود ، نشان دهنده تایید این فرضیه در سطح 95 درصد معنی داری بود. بر این اساس بایستی گفت که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد که نتیجه آن در افزایش سودآوری راهبرد سرمایه گذاری شتاب سود ، که بر فرض واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران متکی می باشد ، تبلور یافته می باشد.

هم چنین نتایج تجربی حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش ، مبنی بر ارتباط مثبت بین عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب قیمت ، نیز نشان می دهد که این فرضیه نیز در سطح 95 درصد معنی داری تایید می گردد.

تایید تجربی هر دو فرضیه پژوهش حکایت از آن دارد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های بازار سرمایه کارا ، می گردد. همان گونه که در مبانی نظری پژوهش به تفضیل اظهار گردید ، واکنش های نه چندان منطقی و صحیح سرمایه گذاران (مانند واکنش کمتر از حد و یا بیش از حد) منجر به فاصله یافتن قیمت های موجود در بازار از ارزش های بنیادی می گردد. ناسامانی های این چنینی در بازار کارا ، در ادبیات مالی رفتاری مورد مطالعه بسیار قرار گرفته می باشد. در این شاخه از مطالعات تصریح شده می باشد که دو عامل تورش های رفتاری سرمایه گذاران و نیز محدودیت در آربیتراژ ، عوامل اصلی هستند که می توان به وسیله آن ها اغلب ناسامانی های موجود در بازار سرمایه را تبیین نمود. بر این اساس ، تورش های رفتاری سرمایه گذاران و ریسک های موجود در بازار که سبب غیر جذاب شدن فرآیند آربیتراژ می گردند ، باعث ناسامانی های بازار شده و فاصله یافتن قیمت ها از ارزش های بنیادی را سبب می گردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همان گونه که در مبانی نظری پژوهش تبیین داده گردید ، عدم اطمینان اطلاعاتی با هر دو عامل گفته شده دارای ارتباط می باشد. عدم اطمینان اطلاعاتی از یک سو با افزایش ابهام نسبت به خروجی های مورد انتظار باعث تقویت تورش های رفتاری سرمایه گذاران شده و از سوی دیگر ، با افزایش هزینه تحصیل و کسب اطلاعات ، ریسک آربیتراژ را افزایش می دهد. بر این اساس در این پژوهش ، این فرضیه اصلی مطرح گشت که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی می تواند از طریق اثرگذاری بر دو عامل گفته شده ، منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به عنوان یکی از ناسامانی های بازار کارا گردد. حال با در نظر داشتن تایید هر دو فرضیه پژوهش ، می توان گفت که نتایج حاصل از پژوهش ، پیش بینی های مدل تئوریک پژوهش را مورد تایید قرار داده و با آن سازگاری دارد.

بدین تریب می توان گفت که عدم اطمینان اطلاعاتی با افزایش تورش های رفتاری سرمایه گذاران و ایجاد محدودیت در آربیتراژ ، واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران را فزونی بخشیده و تفاوت قیمت ها با ارزش های بنیادی را شدت می بخشد.

نتیجه این پژوهش با مطالعه جیانگ و همکاران (2005) مبنی بر تقویت اثر شتاب با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی مطابقت دارد. مدل تئوریک و تحلیلی آن ها آن بود که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی باعث افزایش اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران و تشدید محدودیت در آربیتراژ می گردد.

این پژوهش با نتیجه مطالعه ژانگ (2006) مبنی بر افزایش واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران همراه با افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی نیز هماهنگی دارد. هم چنین این پژوهش از نتایج پژوهش فرآنسیس و همکاران (2007) که ارتباط عدم اطمینان اطلاعاتی و جریان تدریجی بعد از اعلام عایدات را مورد مطالعه قرار داده بودند ، طرفداری می کند. بر این اساس بازار نسبت به علائم سود غیرمنتظره سهام دارای عدم اطمینان اطلاعاتی بیشتر ، واکنش کمتر از حد بالاتری را نشان می دهد. به علاوه ، نتایج این پژوهش با نتایج مطالعه هوآ (2011) که اثر عدم اطمینان اطلاعاتی بر واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران را مورد مطالعه قرار داده بود مطابقت دارد.

در نهایت این پژوهش نتایج مطالعه قالیباف و همکاران (1389) مبنی بر سودآوری اضافی راهبرد معاملاتی شتاب سود در بورس اوراق بهادار تهران را مورد طرفداری قرار می دهد. اما با نتایج مطالعه مهرانی و نونهال نهر (1387) مبنی بر عدم تایید فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران ، هماهنگی ندارد. این پژوهش فرضیه واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را مورد طرفداری قرار می دهد. به نظر می رسد علت اصلی تفاوت در نتایج دو پژوهش ، بهره گیری از بازه زمانی 3 ماهه برای آزمون واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، به جای بازه زمانی 6 ماهه و تفاوت قلمرو زمانی ، در این پژوهش باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:

پرسش این پژوهش آن می باشد که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی باعث تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد؟با در نظر داشتن آنکه برای مطالعه وجود واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، سودآوری راهبرد معاملاتی شتاب بایستی مورد مطالعه قرار گیرد پرسش های پژوهش را می توان به شکل زیر مطرح نمود :

1)آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب سود ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

2) آیا بین اندازه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران ، مبتنی بر سودآوری راهبرد شتاب قیمت ، ارتباط مثبت معناداری هست؟

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *