پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت در بورس اوراق بهادار

 مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

4-4 آمار استنباطی

برخلاف آمار توصیفی که قدمت طولانی دارد، آمار استنباطی با انتشار کارهای پژوهشی کارل پیرسون و رونالد فیشر در اوایل قرن بیستم آغاز گردید و شامل روش هایی می باشد که با بهره گیری از ریاضیات و نظریه ی احتمال و دیگر روش های معقول، می تواند نتایج به دست آمده از مطالعه بخش منتخب جامعه (نمونه) را به کل جامعه تعمیم دهد و ضمن اظهار برداشت های منطقی و یا اتخاذ تصمیم های مناسب، اندازه درستی آنها را نیز تعیین نماید و یا در مواردی ویژگی هایی از جامعه پیش بینی نماید.

در این بخش از آمار، اطلاعات بدست آمده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براساس       تحلیل های انجام شده، نتیجه گیری و استنباط به اقدام می آید و این نتیجه گیری به کل جامعه یا موارد مشابه تعمیم داده می گردد.

1-4-4 آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)

با در نظر داشتن مقادیر بحرانی جدول بالا، و مقایسه مقادیر آزمون دیکی فولر تعمیم یافته با مقادیر بحرانی، کل متغیرها طی دوره پژوهش، در سطح پایا (مانا) بوده­اند. در نتیجه نتایج آزمون ADF  نشان می­دهد که، میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سال­های مختلف ثابت بوده می باشد. در نتیجه بهره گیری از این متغیرها در مدل باعث به وجودآمدن رگرسیون کاذب نمی­گردد.

2-4-4 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون – آزمون چاو

نتایج مربوط به آزمون  برای مدلهای‌ رگرسیونی پژوهش حاضر در جدول 4-4 نشان داده شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یک مطلب دیگر:   دانلود پایان نامه ارشد: ارتباط محافظه کاری با بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه

در مورد مدل اصلی پژوهش با در نظر داشتن سطح معناداری نتایج آزمون چاو  نشان می­دهد فرض  H(مدل تلفیقی) رد نمی­گردد. به اظهار دیگر، آثار فردی یا گروهی وجود ندارد و بایستی از روش داده­های پولد (تلفیقی) برای بر آورد مدل رگرسیونی پژوهش بهره گیری گردد.

3-4-4 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون

الف) آزمون نرمال بودن

ب) آزمون استقلال خطاها

آزمون دوربین واتسون همبستگی سریالی بین باقیمانده (خطا) های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون می‌نماید:

H: بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد.

H1: بین خطاها خود همبستگی هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:

پس، اگرسرمایه گذاران تصور کنند که چسبندگی هزینه ها، دقت پیش بینی سود را کاهش می دهد، اطمینان آنها به سود های تحقق یافته نیز کاهش می یابد.

از آنجایی گزارشات پیش بینی مدیران می تواند اطلاعات مفیدی در ارتباط با چشم انداز احتمالی واحد انتفاعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار دهد؛ شناخت وتعیین اندازه اشتباه مدیریت در پیش بینی خود، از شرایط واقعی آتی می تواند باعث عمق بخشی به تصمیمات و منطقی تر شدن تصمیمات مدیریت و سایرتصمیم گیرندگان، گردد.

  1. درک رفتار مدیران در پیش بینی شرایط آتی
  2. درک و شناخت اختلاف بین گزارشات واقعی و گزارشات پیش بینی مدیریت
  3. کمک به سرمایه گذاران، با عیان سازی اندازه اختلاف پیش بینی مدیریت و واقعیت
  4. کمک به مدیران به مقصود اصلاح پیش بینی های خود درآینده و در نتیجه بهبود بودجه بندی مدیریت
  5. 5. بهبود ادبیات رفتار مدیریت در پیش بینی آینده، رفتار هزینه وچسبندگی هزینه

مطالعه دقت پیش بینی بهای عوامل تولید توسط مدیران در زمان انتشار گزارشات پیش بینی مدیریت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *