پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری: ارتباط بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10-3 آزمون خود همبستگی

فرض دیگر مدل رگرسیون خطی صفر بودن کواریانس بین اجزای خطا در طول زمان (یا به صورت مقطعی برای انواع داده‌ها) می‌باشد. به بیانی دیگر فرض فوق مبین این می باشد که خطاها به یکدیگر وابسته نیستند. در صورتی که خطاها غیر همبسته نباشند، به این معنی می باشد که خود همبسته هستند و یا به صورت پیاپی همبسته می‌باشند. پس فرض مزبور نیازمند آزمون می باشد.

پیامدهای ناشی از وجود خود همبستگی، مشابه پیامدهای ناشی از نادیده گرفتن ناهمسانی واریانس می باشد. به طوری که ضرایب برآورده شده با بهره گیری از  olsنااریب بوده اما ناکارا می باشد. یعنی حتی در نمونه‌های بزرگ بهترین برآورد کننده‌های خطی نا اریب نیست، به طوری که خطای معیار برآورد شده می‌تواند نادرست باشد. پس امکان دارد که استنباط‌های نادرستی در مورد این که آیا یک متغیر عامل تعیین کننده مهمی در تغییرات متغیر وابسته باشد یا نه صورت پذیرد.

ساده‌ترین آزمون خود همبستگی پسماندها، آزمون دوربین- واتسون می باشد. دوربین- واتسون آزمونی برای خود همبستگی مرتبه اول می باشد، یعنی این آزمون تنها برای ارتباط بین یک خطا و مقدار قبلی خودش می‌باشد. آماره دوربین واتسون بر یکی از سه مقدار مهم صفر، 2 و 4 دلالت دارد.

  • در صورتی که آماره دوربین- واتسون 2 باشد، یعنی زمانی که هیچ‌گونه همبستگی بین پسماندها وجود ندارد. به گونه کلی می‌توان گفت که اگر این آماره نزدیک عدد 2 باشد، شواهد کمی دال بر خود همبستگی هست.
  • اگر آماره برابر صفر باشد، خود همبستگی کامل مثبتی بین پسماندها هست.
  • همچنین اگر آماره دوربین- واتسون برابر با مقدار 4 باشد، خود همبستگی کامل منفی بین پسماندها هست.

البته آزمون‌های دیپری نیز مانند آزمون بروش- گودفری برای آزمون خود همبستگی هست. این آزمون عمومیت بیشتری نسبت به آزمون دوربین- واتسون داشته و می‌تواند  در شرایط گسترده‌تری مورد بهره گیری قرار گیرد، زیرا دارای محدودیت‌های دوربین- واتسون به صورت شکلی از رگرسیون مرحله اول نمی‌باشد.(بروکز، 1389) در نرم‌افزارEviews  آماره دوربین واتسون به صورت خودکار محاسبه می گردد.

3-10-4 آزمون نرمال بودن پسماندها

به مقصود اجرای فرضیه‌های تک یا توأم در مورد پارامترهای مدل، فرض نرمال بودن پسماندهای مدل مطرح می گردد. سومین و چهارمین گشتاور استاندارد شده یک توزیع به عنوان چولگی و کشیدگی شناخته می گردد. چولگی معیاری می باشد مبنی بر این که توزیع پیرامون میانگینش متقارن نیست و کشیدگی معیاری برای توپری و دنباله‌های توزیع می باشد. یک توزیع نرمال چوله نبوده و کشیدگی آن برابر 3 می باشد. همچنین می‌توان ضریبی را برای کشیدگی مازاد تعریف نمود که برابر با ضریب کشیدگی منهای 3 می‌باشد، به طوری که یک توزیع نرمال ضریب کشیدگی مازادی برابر صفر دارد. یک توزیع نرمال به صورت متقارن و میانه پهنا می باشد. یک توزیع نرمال پیرامون میانگینش متقارن می باشد در حالی که یک توزیع چوله این گونه نیست و یکی از دنباله‌ها طولانی‌تر از دیگری می باشد.

یک توزیع کشیده توزیعی می باشد که دارای دنباله‌های توپر بوده و در بالای میانگین دارای ارتفاع بیشتری نسبت به یک متغیر تصادفی با توزیع نرمال با همان میانگین و انحراف معیار می‌باشد. در حالی که یک توزیع پهن در قسمت میانگین دارای ارتفاع کم با دنباله‌های کم پشت و نازک‎تر می‌باشد و بیشتر توزیع در شانه‌های توزیع نسبت به توزیع نرمال قرار دارد (بروکز، 1389).

آزمون‌های مختلفی برای آزمون نرمال بودن متغیرها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. آزمون جاک- برا، آندرسون- دارلینگ و ریان- جوینر از آن جمله هستند.

3-10-5 همبستگی

تحلیل همبستگی ابزاری آماری می باشد که به وسیله آن می‌توان درجه‌ای را که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط می باشد را اندازه‌گیری نمود. به عبارت ساده‌تر همبستگی معیاری می باشد برای تعیین اندازه ارتباط دو متغیر بهره گیری می گردد و معمولاً همراه با تحلیل رگرسیون به کار می‌رود. در همبستگی دو معیار ضریب همبستگی و ضریب تعیین بحث می گردد.

3-10-6 ضریب همبستگی(r)

ضریب همبستگی نوع ارتباط مستقیم یا معکوس و همچنین شدت ارتباط بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد. ضریب همبستگی همیشه بین 1- و 1 می‌باشد. اگر r =1 باشد در آن صورت تمامی نقاط بر روی یک خط راست قرار دارند و همبستگی، مثبت و کامل می‌باشد یعنی ضریب زاویه (شیب) خط مثبت می باشد. اگر r = -1 باشد در این حالت تمامی نقاط روی خط مستقیم قرار دارند اما ضریب زاویه خط منفی می باشد و اگر چنانچه r =0 باشد نشانه عدم وجود همبستگی میان متغیرهاست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
  • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
  • مطالعه تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تبیین ارتباط ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *